Zalecenia 1. Kongresu Informatyki Polskiej '1994

[ W nawiasach mój komentarz oceniający stan zaawansowania realizacji danego zalecenia - przyp.WBI ]


  1. W strategii rozwoju Polski należy przyjąć, że teleinformatyka jest jednym z podstawowych czynników gospodarczego i społecznego rozwoju kraju. ( Takiego założenia dotychczas nie przyjęto, ale ma dominować rozwój społeczeństwa i gospodarki cyfrowej).

  2. W celu umożliwienia efektywnej integracji Polski z Unią Europejską należy dopasować nasze już istniejące i nowo powstające systemy informatyczne do jej standardów. ( W zasadzie już dopasowano).

  3. Wszystkie podmioty gospodarcze w Polsce muszą być równoprawne pod względem dostępu do rynku, koncesji oraz zamówień publicznych w ramach zasad wolnej konkurencji przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącego potencjału polskich przedsiębiorstw informatycznych. (Prawnie taka równoprawność istnieje, ale czasem nie jest w praktyce w pełni respektowana.)

  4. Konieczna jest polityczna zgoda na szeroki udział firm prywatnych w budowie i eksploatacji sieci teleinformatycznych teraz, a infostrad w przyszłości, a więc na demonopolizację obecnych struktur obsługi telekomunikacji. (Politycznie i prawnie taka zgoda już została wydana).

  5. Pilnym zadaniem władzy ustawodawczej jest opracowanie racjonalnych rozwiązań prawnych dotyczących informatyki. (Takie rozwiązania prawne zostały już wprowadzone – nie zawsze są one może w pełni racjonalne).

  6. Podczas tworzenia normatywnych aktów prawnych oprócz weryfikacji prawnej musi być dokonywana weryfikacja informatyczna, gwarantująca ich algorytmizację. (Okazuje się, że nie jest to w pełni możliwe z wielu powodów wynikających z zasad procedur legislacyjnych oraz doktryn prawnych).

  7. Dla dobra społeczeństwa oraz w celu osiągnięcia społecznej akceptacji informatyzacji konieczne jest prawne zagwarantowanie ochrony danych osobowych obywatela w powszechnych systemach informacyjnych (Taka prawna ochrona została już dokonana i jest dalej pogłębiana, ale z kolei służby państwowe mają coraz większe prawa do inwigilacji obywateli w systemach teleinformatycznych).

  8. Dla prawidłowego przebiegu rozwoju informatyzacji konieczne jest zapewnienie dopływu wykształconych kadr informatycznych, co można osiągnąć tylko na podstawie sprawnie funkcjonującego systemu edukacji. (Wydaje się, że system edukacji jest sprawny, chociaż będzie po raz drugi organizacyjnie modyfikowany z nieznanymi  jeszcze efektami).

  9. Aby osiągnąć odpowiedni poziom wiedzy informatycznej w społeczeństwie, konieczne jest upowszechnienie dostępu do informatyki w domu i szkole dzięki zmniejszeniu wysokości cła i podatków. (Cło i podatki nie są już barierą w upowszechnieniu dostępu do informatyki w domu i szkole).

  10. W dobie powszechnej dostępności do ogólnoświatowych dóbr kultury należy upowszechniać kulturę polską za pomocą środków informatycznych. (Tu chyba dalej dzieje się zbyt mało w stosunku do możliwości i potrzeb).

 

Autorzy i Recenzenci Raportu Kongresowego.

Aktualizacja: 2017.05.06
Zalecenia WBI'2017 WBI