Zalecenia Wacława Iszkowskiego '2017

Tutaj przedstawiam moje zalecenia w roku 2017, przygotowane na podstawie zaleceń  z Kongresów Infromatyki Polskiej oraz aktualnej sytuacji w polskiej teleinformatyce. Te zalecenia nie wyczerpuja wszystkich problemów oraz niekoniecznie muszą się pokrywać z odczuciami innych osób. Stąd będę wdzięczny za wasz komentarz i propozycje modyfikacji tych zaleceń. - przyp.WBI 


  1. Należy formalnie zdefiniować zawód (inżyniera) informatyka oraz nadać mu prawa i obowiązki związane z odpowiedzialnością zawodową, szczególnie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

  2. Dla zwiększenia bezpieczeństwa teleinformatycznego koniecznym jest zmodyfikowanie lub zaprojektowanie od nowa kluczowych systemów teleinformatycznych przez włączenie do nich funkcjonalności zwiększających ich własną odporność na zewnętrzne zagrożenia informatyczne.

  3. W ochronie danych osobowych kluczowym staje się zwiększenie ochrony danych wrażliwych oraz wprowadzenie skutecznej kontroli działalności służb państwowych własnych i zagranicznych w gromadzeniu i analizowaniu danych osobowych.

  4. W procesach legislacji aktów prawnych konieczne jest algorytmizowanie modyfikowanych oraz nowowprowadzanych procedur administracyjnych z weryfikacją ich spójności i niesprzeczności.

  5. Konieczny jest pełniejszy opis statystyczny sektora teleinformatycznego umożliwiający ocenę jego rozwoju oraz wpływu na rozwój gospodarczy innych sektorów oraz społeczeństwa cyfrowego.

  6. Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej przy jej zakłóceniach poza Europą, konieczne jest przygotowanie autonomicznej europejskiej infrastruktury sieci internetowej.

  7. Kluczowe zasoby systemów przetwarzania w chmurze oraz analizy wielo-strukturalnych zbiorów danych powinny być przechowywane na terenie kraju oraz unii europejskiej.

  8. Warunkiem efektywnego rozwoju gospodarki cyfrowej jest wzmocnienie krajowego i unijnego przemysłu teleinformatycznego oraz wytwarzania kluczowego oprogramowania w skali co najmniej europejskiej.

  9. W wspomaganiu i finansowaniu rozpoczynających (start-up) firm innowacyjnych konieczne jest wprowadzenie mechanizmów przekształcających je w przedsiębiorstwa działające w skali wielu następnych lat, zamiast prostej sprzedaży wiedzy i osiągnięć na rynku międzynarodowym.

  10. Jest już czas na takie zmodyfikowanie prawa autorskiego, aby było możliwe promowanie i archiwizowanie twórców i ich utworów umieszczanych jedynie w internecie, szczególnie w celu zapobiegania ich znikania wraz z wyłączaniem systemów oraz pamięci ich przechowujących.
Aktualizacja: 2017.05.01
WBI